OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
SANTIM CZECH s.r.o.
se sídlem Hornocholupická 22, 143 00 Praha 4
IČO: 27085431
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddil C, vložka 95148

pro prodej prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.michalzacek.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.a. Tyto obchodní podmínky společnosti SANTIM CZECH s.r.o., se sídlem Hornocholupická 22, IČO: 27085431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 95148 (dále prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.michalzacek.cz (dále webová e-shop stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové e-shop stránky (dále e-shop rozhraní obchodu).
1.b. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.c. Ustanoveni odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.d. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
1.e. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.a. Na základě registrace kupujícího provedené na webové e-shop stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále uživatelský účet). V případě, že to e-shop rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z e-shop rozhraní obchodu.
2.b. Při registraci na webové e-shop stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.c. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.d. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.e. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
2.f. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybaveni prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob a stran.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.a. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shop rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.b. E-shop rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedeni cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shop rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.c. E-shop rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží uvedené v e-shop rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.d. Pro objednaní zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shop rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.d.1. objednávaném zboží, které „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku e-shop rozhraní obchodu,
3.d.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.d.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako objednávka.
3.e. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní popř. v objednávce (dále elektronická adresa kupujícího).
3.f. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny popř. předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
3.g. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího bez situace, kdy z nepředpokládaných příčin není zboží uvedené  jako dostupné skladem a s kupujícím se sjednává dodání zboží individuální dohodou.
3.h. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3i. Kupující při sjednání objednávky souhlasí, že byl před uzavřením kupní smlouvy dle § 16 odst. 2 chemického zákona byl srozuměn s nebezpečností produktů a měl k dispozici informace uvedené na štítku nebo obalu směsi.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.a. Cenu zboží a případné náklady spojené s přepravou zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Fráni Šrámka 1209/5, Ostrava;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na učet prodávajícího č.ú: 2700108716/2010, vedený u FIO BANK (dále účet prodávajícího);
4.b. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a přepravou zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodaním zboží.
4.c. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu u objednávek nepřesahujících 5000 Kč. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.f obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.d. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.e. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.f. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.f), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.g. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.h. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.a. Kupující bere na vědomí, že dle ustanoveni § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychle zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.b. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.a či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika častí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ostrava@santim.cz.
5.c. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navracením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.d. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to výhradně převodem na bankovní účet udaný kupujícím pro tento účel.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vracení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží prokazatelně vrátí.
5.e. Nárok na úhradu škody vznikne na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vráceni kupní ceny.
5.f. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určeny kupujícím.
5.g. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek-benefit, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku-benefitu účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek-benefit.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.a. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.b. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.c. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.d. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledaní porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky popř. jejím poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.e. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.b. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.b.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednaní, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.b.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.b.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.b.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.b.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.c. Ustanovení uvedena v čl. 7.b obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebeni, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, u zboží s kratší exspirační dobou než 6 měsíců nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.d. Projeví-li se vada v průběhu týdne od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.e. Práva z vadného plněni uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží včetně vyplněného reklamačního protokolu.
7.f. Další práva a povinnosti stran související s odpovědnosti prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.a. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jejím převzetím.
8.b. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chovaní ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.c. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ostrava@santim.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající výhradně na elektronickou adresu kupujícího u vedenou v objednávce.
8.d. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávněni. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.e. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.f. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.a. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších předpisů.
9.b. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jako osobní údaje).
9.c. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasíláni informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.d. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci a při objednávce provedené z e-shop rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.e. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobni údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.f. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobni údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.g. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.h. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.e) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovaní, může:
9.h.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.h.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.i. Požádá-li kupující o informaci o zpracováni svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.a. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo akcemi prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.b. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové e-shop stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.a. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.a. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.b. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanoveni, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.c. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupna.
12.d. Přílohu obchodních podmínek tvoři vzorový formulář pro odstoupeni od kupní smlouvy a reklamační protokol.
12.e. Kontaktní údaje prodávajícího: SANTIM CZECH s.r.o., Fráni Šrámka 1209/5, 709 00 Ostrava, adresa elektronické pošty ostrava@santim.cz, telefon +420 596 621 505.

V Praze dne 1.7. 2017

EnglishCzech